Klachtenregeling


Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding, schoolresultaten, strafmaatregelen, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.
Als je ontevreden bent over iets of een klacht hebt, kun je dat het beste bespreken met je mentor of met de intern begeleider. Je kunt met je klacht ook naar de locatieleider. Wij vinden het belangrijk om samen met jou een oplossing te vinden. Het kan voorkomen dat je vindt dat jouw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, en/of dat de klacht zo ernstig is dat een beroep op de klachtenregeling nodig is.

Interne contactpersoon 

Kristallis heeft voor elke locatie één interne contactpersoon. Deze gaat heel zorgvuldig met je klacht om en is verplicht tot geheimhouding. Je klacht is dus in vertrouwde handen en je mag er op rekenen dat je serieus genomen wordt.

De interne contactpersonen zijn:
- mevrouw N. Kuijpers (De Hunnerberg)
- de heer H. Schuurmans (Aventurijn)
- mevrouw N. Vermeulen (Park Neerbosch)


Externe vertrouwenspersoon

 Mevrouw H. Hepark en mevrouw F. de Jong zijn voor heel Kristallis de externe vertrouwenspersonen.
Zij zijn verbonden aan de GGD Nijmegen en te bereiken via T (024) 32 97 297.
 

 

Lees hier de volledige
KLACHTENREGELING

 

Landelijke klachtencommissie

Klachtencommissie VBS
Postbus 95572
2509 CN Den Haag
T (070) 33 15 244

 

Vertrouwenspersoon onderwijsinspectie

Centraal Meldpunt vertrouwensinspectie
T 0900 111 13 111