Klachten

Klachten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op: begeleiding van leerlingen, schoolresultaten, toepassing van strafmaatregelen, inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.

Wanneer u een klacht heeft, adviezen of tips wilt bespreken gaan we graag samen met u in gesprek. Bij klachten vragen we u dit te bespreken met de mentor van uw kind, de intern begeleider of locatieleider. Het kan voorkomen dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en/of dat uw klacht van dien aard is dat een beroep op de klachtenregeling nodig is. 

Interne contactpersoon

Elke locatie van Kristallis heeft een interne contactpersoon. Deze gaat heel zorgvuldig met de klacht om en is verplicht tot geheimhouding. Uw klacht is dus in vertrouwde handen en u mag er op rekenen dat u serieus genomen wordt.

De  interne contactpersoon onderzoekt de klacht zelf niet, maar: 
  • is het aanspreekpunt bij klachten en zorgt voor doorverwijzing
  • geeft u informatie over de regeling en procedure
  • verwijst naar de externe vertrouwenspersoon
De interne contactpersonen zijn:
  • mevrouw N. Kuijpers  - locatie Het Hunnerbergcollege-
  • de heer H. Schuurmans - locatie Aventurijn
  • mevrouw N. Vermeulen - locatie Park Neerbosch

Externe vertrouwenspersoon

Mevrouw H. Hepark en mevrouw F. de Jong zijn voor heel Kristallis de externe vertrouwenspersonen. Zij zijn verbonden aan de GGD Nijmegen en te bereiken via 024 32 97 297.

 
 
Lees hier de volledige KLACHTENREGELING

Landelijke klachtencommissie

Klachtencommissie VBS
Postbus 95572
2509 CN Den Haag
T (070) 33 15 244

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)

Postbus 82324
2508 EH DEN HAAG
T: 070 - 386 16 97
E: info@gcbo.nl
W: www.gcbo.nl

Vertrouwenspersoon onderwijsinspectie

Centraal Meldpunt Vertrouwensinspectie
T 0900 111 13 111