Verzuim

Alle afdelingen van Kristallis hanteren het Regionaal Verzuimprotocol. Het verzuim van leerlingen wordt geregistreerd. Bij ongeoorloofd verzuim wordt door de mentor of coördinator contact opgenomen met ouders/verzorgers. Als ongeoorloofd verzuim met regelmaat geconstateerd wordt, zijn wij verplicht om dit verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling ingeschreven staat.

Als uw kind wegens dokters- of tandartsbezoek enkele lessen moet verzuimen, dient u dit ruim op tijd aan de mentor door te geven. Als uw kind de school wil verlaten wegens ziekte of dokters- / tandartsbezoek moet hij dit melden bij de mentor. Indien u als ouder geen melding hierover hebt gedaan, neemt de school telefonisch contact met u op voordat uw kind toestemming krijgt de school te verlaten.

Ziekte

Wanneer een leerling ziek is, dient u dit als ouder voor aanvang van de lessen per e-mail/telefoon te melden bij de locatie waar uw kind les volgt. 

Te laat

Wanneer uw kind te laat op school is, moet hij zich eerst melden bij de pedagogisch medewerker voordat hij naar de klas mag.

Verlof

Wanneer voor een leerling buiten de schoolvakanties verlof wordt aangevraagd, dient dit minimaal 2 weken voorafgaand aan de gewenste verlofdatum aangevraagd te worden. Hiervoor is een speciaal aanvraagformulier, dat u moet indienen bij de locatieleider. Deze baseert zich bij de beslissing over de toekenning van het extra verlof op richtlijnen van de afdeling Leerplicht en het regionaal verzuimprotocol.
Samen met het primair onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs zijn door de Gemeente Nijmegen nieuwe verzuimprotocollen opgesteld. Doel van deze protocollen is om op basis van het regionale leerplichtbeleid heldere afspraken te maken over de samenwerking tussen de verschillende partijen, de samenwerking verder te verbeteren en ervoor te zorgen dat alle scholen op een eenduidige wijze omgaan met verzuim. Daarnaast geeft de Gemeente Nijmegen met deze protocollen vorm aan de signalerende rol richting de inspectie. Onderdeel van beide protocollen zijn convenanten, die na vaststelling in de colleges van de regiogemeenten worden ondertekend door de portefeuillehouder onderwijs.
Tevens is de nieuwe ambtsinstructie leerplicht vastgesteld, waarin de nieuwe ontwikkelingen sinds 2011 zijn verwerkt. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u  graag naar onderstaande hyperlink.
Verzuimprotocollen-Onderwijs-VO-VSO-en-PO-en-Ambtsinstructie-Leerplicht.pdf
 


Klik op de button voor het formulier.