Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

Missie en visie

missie-visie_1460x860

Kristallis is een organisatie voor voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren met specifieke onderwijs-, opvoedings- en opgroeibehoeften in de regio's Nijmegen, Oss en Tiel. Kristallis beoogt alle aangemelde jongeren kansen te bieden, het beste in hen naar boven te halen en daardoor hun kansen op sociaal-maatschappelijke participatie te maximaliseren.

Kristallis zorgt daarbij voor een veilige leef-, leer- en werkomgeving. Vanuit die basis streven wij naar maximale resultaten van het onderwijs- en ontwikkelingsproces.
Ons motto is: Elke dag een nieuwe kans!

Onze leerlingen hebben door hun eigenheid die zich uit in gedrag, een specifieke ondersteuningsbehoefte. Deze ondersteuningsbehoefte staat centraal in de vormgeving van ons onderwijs. In onze organisatie onderscheiden wij verschillende doelgroepen die behoefte hebben aan een eigen klimaat, benadering en ondersteuning. De ene doelgroep kenmerkt zich door onaangepast gedrag waarbij milieuaspecten een grote rol spelen. Deze leerlingen kennen in de regel een hoog agitatie-niveau. Consequent hanteren van regels en begripvolle sturing van gedrag is hier noodzakelijk. De andere doelgroep laat gedrag zien dat wordt gekenmerkt door extra behoefte aan ondersteuning bij informatieverwerking, communicatie, plannen en organiseren en aangaan van sociale interactie. Vaak is er sprake van een zwakke egostructuur en een combinatie van andere psychiatrische symptomen.

Dat betekent voor de inrichting van onze organisatie:

  • onderwijs is -voor zover mogelijk- thuisnabij georganiseerd; daarom zetten we een team van ambulant begeleiders in.
  • een plaatsing in het speciaal onderwijs wordt zo kort mogelijk ingezet; daarom kijken we elk jaar of de jongere terug kan naar het regulier onderwijs.
  • docenten, hulpverleners, leerlingen en hun ouders werken doelgericht samen volgens een afgesproken plan.

We zetten ons maximaal in om de ontwikkeling van jongeren te stimuleren. En dat doet onze school voor iedere leerling individueel en ook voor iedere groep. Daarom werken we in een breed samengesteld team waarin leraren, orthopedagogen, psychologen en maatschappelijk werkers zich samen verantwoordelijk voelen voor het halen van de afgesproken ontwikkelings- en leerdoelen.

Wij gaan uit van ieders kracht en mogelijkheden, niet van wat een kind niet kan. Daarom kiezen we voor ‘oplossingsgericht werken’ en maatwerk waarin we uitgaan van de successen en kwaliteiten van het kind.

Kinderen horen in principe op school in het regulier onderwijs en daarom spannen wij ons in om leerlingen in een zo kort mogelijke tijd tot hoge resultaten te begeleiden, zowel op het gebied van leren als op het gebied van gedrag. Zo willen we hen voorbereiden op terugkeer naar het regulier onderwijs of naar een werkomgeving.Meer informatie over Kristallis?

Neem contact met ons op

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanmeldprocedure